درخواست کمک برای مقابله با خشکسالی کشورهای جنوب آفریقا

درخواست کمک برای مقابله با خشکسالی کشورهای جنوب آفریقا
سازمان های بشردوست و گروههای امدادرسان جمع آوری یک میلیارد دلار را برای کمک به میلیون ها تن از ساکنان کشورهای جنوب آفریقا که با بدترین خشکسالی سی و پنج سال اخیر در این منطقه روبرو شده اند، خواستار شدند.
۱۰:۰۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


درخواست کمک برای مقابله با خشکسالی کشورهای جنوب آفریقا

سازمان های بشردوست و گروههای امدادرسان جمع آوری یک میلیارد دلار را برای کمک به میلیون ها تن از ساکنان کشورهای جنوب آفریقا که با بدترین خشکسالی سی و پنج سال اخیر در این منطقه روبرو شده اند، خواستار شدند.
۱۰:۰۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


درخواست کمک برای مقابله با خشکسالی کشورهای جنوب آفریقا

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author