درخواست متشرک علی کریمی و مهدی رحمتی از طرفداران

درخواست متشرک علی کریمی و مهدی رحمتی از طرفداران
مهدی رحمتی و علی کریمی درخواستی مشترک از طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس دارند.

درخواست متشرک علی کریمی و مهدی رحمتی از طرفداران

مهدی رحمتی و علی کریمی درخواستی مشترک از طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس دارند.
درخواست متشرک علی کریمی و مهدی رحمتی از طرفداران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author