دربی ایرانی‌های روسیه با باخت سردار و یارانش تمام شد

دربی ایرانی‌های روسیه با باخت سردار و یارانش تمام شد
روستوف مقابل ترک گروژنی 2-1 شکست خورد.

دربی ایرانی‌های روسیه با باخت سردار و یارانش تمام شد

روستوف مقابل ترک گروژنی 2-1 شکست خورد.
دربی ایرانی‌های روسیه با باخت سردار و یارانش تمام شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author