دختر! کشتی‌گیر نیستی اما کم از تختی نداری…

دختر! کشتی‌گیر نیستی اما کم از تختی نداری…
مدت‌ها بود که ورزش‌مان کمتر بوی مرام و مروت به خود دیده بود اما سارای نوجوان نشان داد ما هنوز شعار اخلاقی در ورزش،برای گفتن داریم.

دختر! کشتی‌گیر نیستی اما کم از تختی نداری…

مدت‌ها بود که ورزش‌مان کمتر بوی مرام و مروت به خود دیده بود اما سارای نوجوان نشان داد ما هنوز شعار اخلاقی در ورزش،برای گفتن داریم.
دختر! کشتی‌گیر نیستی اما کم از تختی نداری…

label, , , , , , , , , , , ,

About the author