دبیر کل حزب الله: پیروزی مقاومت ثروت ملی لبنان است

دبیر کل حزب الله: پیروزی مقاومت ثروت ملی لبنان است
دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم سالگرد آزادسازی جنوب لبنان گفت: ما از این پیروزی ها برای آینده درس می گیریم و عامدانه بر احیاء آن اصرار داریم. ما هیچگاه این پیروزی را به نام خودمان نزده ایم و خواستار ملی شدن این جشن هستیم.
۱۹:۴۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


دبیر کل حزب الله: پیروزی مقاومت ثروت ملی لبنان است

دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم سالگرد آزادسازی جنوب لبنان گفت: ما از این پیروزی ها برای آینده درس می گیریم و عامدانه بر احیاء آن اصرار داریم. ما هیچگاه این پیروزی را به نام خودمان نزده ایم و خواستار ملی شدن این جشن هستیم.
۱۹:۴۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


دبیر کل حزب الله: پیروزی مقاومت ثروت ملی لبنان است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author