دبیر کل جبهه خلق آزادی فلسطین اعتصاب غذا کرد

دبیر کل جبهه خلق آزادی فلسطین اعتصاب غذا کرد
دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین با هدف همبستگی با بلال الکاید یک اسیر فلسطینی امروز اعتصاب غذا را آغاز کرد.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


دبیر کل جبهه خلق آزادی فلسطین اعتصاب غذا کرد

دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین با هدف همبستگی با بلال الکاید یک اسیر فلسطینی امروز اعتصاب غذا را آغاز کرد.
۱۷:۳۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


دبیر کل جبهه خلق آزادی فلسطین اعتصاب غذا کرد

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author