دایی: سخت گل می‌زنیم و راحت گل می‌خوریم

دایی: سخت گل می‌زنیم و راحت گل می‌خوریم
سرمربی نفت تهران پس از تساوی برابر سیاه جامگان اظهار کرد تیمش خیلی سخت گل می‌زند اما راحت‌ گل می‌خورد.

دایی: سخت گل می‌زنیم و راحت گل می‌خوریم

سرمربی نفت تهران پس از تساوی برابر سیاه جامگان اظهار کرد تیمش خیلی سخت گل می‌زند اما راحت‌ گل می‌خورد.
دایی: سخت گل می‌زنیم و راحت گل می‌خوریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author