دایی، برانکو و کی‌روش را آشتی می‌دهد

دایی، برانکو و کی‌روش را آشتی می‌دهد
علی دایی می‌خواهد برانکو و کارلوس کی‌روش را با یکدیگر آشتی بدهد.

دایی، برانکو و کی‌روش را آشتی می‌دهد

علی دایی می‌خواهد برانکو و کارلوس کی‌روش را با یکدیگر آشتی بدهد.
دایی، برانکو و کی‌روش را آشتی می‌دهد

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author