داور عمانی از ترس کتک کاری بازی دوستانه پرسپولیس را نیمه تمام گذاشت

داور عمانی از ترس کتک کاری بازی دوستانه پرسپولیس را نیمه تمام گذاشت
دعوای پرسپولیسی ها و بازیکنان السیب ، بازی دوستانه پرسپولیس را ناتمام گذاشت.

داور عمانی از ترس کتک کاری بازی دوستانه پرسپولیس را نیمه تمام گذاشت

دعوای پرسپولیسی ها و بازیکنان السیب ، بازی دوستانه پرسپولیس را ناتمام گذاشت.
داور عمانی از ترس کتک کاری بازی دوستانه پرسپولیس را نیمه تمام گذاشت

دانلود فیلم

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author