داعش مرگ سخنگوی خود را تایید کرد

داعش مرگ سخنگوی خود را تایید کرد
داعش مرگ سخنگوی دستگاه تبلیغاتی این گروه را تایید کرد.
۰۸:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


داعش مرگ سخنگوی خود را تایید کرد

داعش مرگ سخنگوی دستگاه تبلیغاتی این گروه را تایید کرد.
۰۸:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


داعش مرگ سخنگوی خود را تایید کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author