داریا آزاد شد

داریا آزاد شد
با تسلیم شدن حداقل ۷۰۰ فرد مسلح در شهرک «داریا» در غرب دمشق و خروج اولین گروه از غیرنظامیان از شهرک، داریا به آغوش دمشق بازگشت.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


داریا آزاد شد

با تسلیم شدن حداقل ۷۰۰ فرد مسلح در شهرک «داریا» در غرب دمشق و خروج اولین گروه از غیرنظامیان از شهرک، داریا به آغوش دمشق بازگشت.
۲۱:۵۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


داریا آزاد شد

label, , , , , , , , , ,

About the author