دادگاه غیابی شیخ عیسی قاسم

دادگاه غیابی شیخ عیسی قاسم
اولین جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم ۱۰ دقیقه پس از برگزاری پایان یافت.
۱۲:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


دادگاه غیابی شیخ عیسی قاسم

اولین جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم ۱۰ دقیقه پس از برگزاری پایان یافت.
۱۲:۴۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


دادگاه غیابی شیخ عیسی قاسم

خبرگزاری مهر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author