خیال پرسپولیسی ها راحت؛ پیام صادقیان به ماشین سازی رفت!

خیال پرسپولیسی ها راحت؛ پیام صادقیان به ماشین سازی رفت!
پیام صادقیان به تیم فوتبال ماشین سازی تبریز پیوست.

خیال پرسپولیسی ها راحت؛ پیام صادقیان به ماشین سازی رفت!

پیام صادقیان به تیم فوتبال ماشین سازی تبریز پیوست.
خیال پرسپولیسی ها راحت؛ پیام صادقیان به ماشین سازی رفت!

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author