خوشحالم داور اشتباهش را پذیرفت؛/ مرزبان: پژمان نوری اصلا حرفی از پول نزد!

خوشحالم داور اشتباهش را پذیرفت؛/ مرزبان: پژمان نوری اصلا حرفی از پول نزد!
علیرضا مرزیان سرمربی تیم خونه به خونه می گوید که مهم تر از سه امتیاز دیدار برابر نساجی مازندران این است، که این تیم در مسیر درستی قرار گرفته است.

خوشحالم داور اشتباهش را پذیرفت؛/ مرزبان: پژمان نوری اصلا حرفی از پول نزد!

علیرضا مرزیان سرمربی تیم خونه به خونه می گوید که مهم تر از سه امتیاز دیدار برابر نساجی مازندران این است، که این تیم در مسیر درستی قرار گرفته است.
خوشحالم داور اشتباهش را پذیرفت؛/ مرزبان: پژمان نوری اصلا حرفی از پول نزد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author