خوردبین: هنوز دلیل احضار مسلمان را نمی دانم

خوردبین: هنوز دلیل احضار مسلمان را نمی دانم
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: باید تا عصر صبر کنیم و ببنیم دلیل احضار بازیکن مان چیست.

خوردبین: هنوز دلیل احضار مسلمان را نمی دانم

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: باید تا عصر صبر کنیم و ببنیم دلیل احضار بازیکن مان چیست.
خوردبین: هنوز دلیل احضار مسلمان را نمی دانم

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author