خودزنی به سبک ایران در آستانه دیدار با مهم با سوریه

خودزنی به سبک ایران در آستانه دیدار با مهم با سوریه
باز هم پیش از یک دیدار حساس، برای تیم ملی حاشیه هایی به وجود آمده است.

خودزنی به سبک ایران در آستانه دیدار با مهم با سوریه

باز هم پیش از یک دیدار حساس، برای تیم ملی حاشیه هایی به وجود آمده است.
خودزنی به سبک ایران در آستانه دیدار با مهم با سوریه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author