خوخی: هیچ‌چیز ما را از رویای بزرگمان دور نمی‌کند

خوخی: هیچ‌چیز ما را از رویای بزرگمان دور نمی‌کند
بوعلام خوخی می گوید بازی سختی در ورزشگاه آزادی خواهند داشت اما برای رسیدن به این مهم تلاش می کنند تا به رویای بزرگشان برسند.

خوخی: هیچ‌چیز ما را از رویای بزرگمان دور نمی‌کند

بوعلام خوخی می گوید بازی سختی در ورزشگاه آزادی خواهند داشت اما برای رسیدن به این مهم تلاش می کنند تا به رویای بزرگشان برسند.
خوخی: هیچ‌چیز ما را از رویای بزرگمان دور نمی‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author