خواهش کی روش از تماشاگران

کی روش خیلی دوست دارد امروز استادیوم آزادی تهران مملو از جمعیت شود.

اتومبیل

نخبگان

label, , , , , , , , ,

About the author