خواسته مردم از نمایندگان در آغاز مجلس دهم

خواسته مردم از نمایندگان در آغاز مجلس دهم
یکی از مهمترین اولویت هایی که پیش روی وکلای جدید ملت قرار دارد ، توجه به انتظارات مردم است .
۲۰:۵۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


خواسته مردم از نمایندگان در آغاز مجلس دهم

یکی از مهمترین اولویت هایی که پیش روی وکلای جدید ملت قرار دارد ، توجه به انتظارات مردم است .
۲۰:۵۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


خواسته مردم از نمایندگان در آغاز مجلس دهم

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author