خلیل آزمون: آرسن ونگر شخصا برای سردار زنگ زد/ تا تفکرش اروپایی نشود، نباید به فوتبال اروپا برود

خلیل آزمون: آرسن ونگر شخصا برای سردار زنگ زد/ تا تفکرش اروپایی نشود، نباید به فوتبال اروپا برود
پدر سردار آزمون از یک پیشنهاد رویایی می‌گوید.

خلیل آزمون: آرسن ونگر شخصا برای سردار زنگ زد/ تا تفکرش اروپایی نشود، نباید به فوتبال اروپا برود

پدر سردار آزمون از یک پیشنهاد رویایی می‌گوید.
خلیل آزمون: آرسن ونگر شخصا برای سردار زنگ زد/ تا تفکرش اروپایی نشود، نباید به فوتبال اروپا برود

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author