خلیل‌زاده به قلب دفاع بر می‌گردد؟

خلیل‌زاده به قلب دفاع بر می‌گردد؟
تیم سپاهان در شرایطی باید به مصاف آلومینیوم اراک می رود که تنها غائب این تیم آرمین سهرابیان است.

خلیل‌زاده به قلب دفاع بر می‌گردد؟

تیم سپاهان در شرایطی باید به مصاف آلومینیوم اراک می رود که تنها غائب این تیم آرمین سهرابیان است.
خلیل‌زاده به قلب دفاع بر می‌گردد؟

نصب بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author