خلعتبری:فقط یک نفر ازروی‌سکوها توهین می‌کرد

خلعتبری:فقط یک نفر ازروی‌سکوها توهین می‌کرد
مهاجم سپاهان گفت: بابت شرایطی که وجود دارد و نتایجی که به دست می‌آید به هواداران واقعی سپاهان حق می‌دهم ناراحت باشند.

خلعتبری:فقط یک نفر ازروی‌سکوها توهین می‌کرد

مهاجم سپاهان گفت: بابت شرایطی که وجود دارد و نتایجی که به دست می‌آید به هواداران واقعی سپاهان حق می‌دهم ناراحت باشند.
خلعتبری:فقط یک نفر ازروی‌سکوها توهین می‌کرد

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author