خلاقیت ارزشمند معلم زنجانی؛/ استعدادیابی دوومیدانی در مناطق محروم (عکس)

خلاقیت ارزشمند معلم زنجانی؛/ استعدادیابی دوومیدانی در مناطق محروم (عکس)
معلمی از مناطق محروم زنجان دست به کار خلاقانه ای زد و با ایجاد پیست دو و میدانی از استعدادهای این شهر رونمایی کرد.

خلاقیت ارزشمند معلم زنجانی؛/ استعدادیابی دوومیدانی در مناطق محروم (عکس)

معلمی از مناطق محروم زنجان دست به کار خلاقانه ای زد و با ایجاد پیست دو و میدانی از استعدادهای این شهر رونمایی کرد.
خلاقیت ارزشمند معلم زنجانی؛/ استعدادیابی دوومیدانی در مناطق محروم (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author