خطر پشه زیکا

خطر پشه زیکا
سازمان ملل در خصوص خطرات ناشی ازتغییرات ژنتیکی پشه زیکا هشدار داد.
۱۵:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


خطر پشه زیکا

سازمان ملل در خصوص خطرات ناشی ازتغییرات ژنتیکی پشه زیکا هشدار داد.
۱۵:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


خطر پشه زیکا

label, , , , , , , , , ,

About the author