خروج تروریست ها از داریا پس از ۴ سال

خروج تروریست ها از داریا پس از ۴ سال
پس از توافق بین ارتش سوریه و تروریست های مسلح موسوم به ارتش آزاد شورشیان شروع به ترک داریا کردند.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


خروج تروریست ها از داریا پس از ۴ سال

پس از توافق بین ارتش سوریه و تروریست های مسلح موسوم به ارتش آزاد شورشیان شروع به ترک داریا کردند.
۰۷:۴۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


خروج تروریست ها از داریا پس از ۴ سال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author