خداحافظی معروف‌ترین دروازه‌بان شلوارپوش دنیا

خداحافظی معروف‌ترین دروازه‌بان شلوارپوش دنیا
گابور کرالی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

خداحافظی معروف‌ترین دروازه‌بان شلوارپوش دنیا

گابور کرالی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
خداحافظی معروف‌ترین دروازه‌بان شلوارپوش دنیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author