خداحافظی رابی کین از بازی های ملی

خداحافظی رابی کین از بازی های ملی
رابی کین، بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایرلند و رکوددار بیشترین بازی ملی، از عرصه بازی های ملی خداحافظی کرد.

خداحافظی رابی کین از بازی های ملی

رابی کین، بهترین گلزن تاریخ فوتبال ایرلند و رکوددار بیشترین بازی ملی، از عرصه بازی های ملی خداحافظی کرد.
خداحافظی رابی کین از بازی های ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author