خبر مهم دبیر کمیته ‌المپیک: روسا لطف می‌کنند و رژه نمی‌روند!

خبر مهم دبیر کمیته ‌المپیک: روسا لطف می‌کنند و رژه نمی‌روند!
شاهرخ شهنازی ، دبیرکل کمیته المپیک ایران اعلام کرد در رژه افتتاحیه المپیک ، دو مقام ارشد ورزش کشور حضور نخواهند داشت.

خبر مهم دبیر کمیته ‌المپیک: روسا لطف می‌کنند و رژه نمی‌روند!

شاهرخ شهنازی ، دبیرکل کمیته المپیک ایران اعلام کرد در رژه افتتاحیه المپیک ، دو مقام ارشد ورزش کشور حضور نخواهند داشت.
خبر مهم دبیر کمیته ‌المپیک: روسا لطف می‌کنند و رژه نمی‌روند!

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author