خبر خوب برای پرسپولیسی ها درباره امید عالیشاه

خبر خوب برای پرسپولیسی ها درباره امید عالیشاه
آسیب دیدگی امید جدی نیست و می تواند با قرمزها تمرین کند.

خبر خوب برای پرسپولیسی ها درباره امید عالیشاه

آسیب دیدگی امید جدی نیست و می تواند با قرمزها تمرین کند.
خبر خوب برای پرسپولیسی ها درباره امید عالیشاه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author