خبر جدایی کریم باقری از پرسپولیس تکذیب شد

خبر جدایی کریم باقری از پرسپولیس تکذیب شد
علی اکبر طاهری جدایی کریم باقری از پرسپولیس را شایعه دانست.

خبر جدایی کریم باقری از پرسپولیس تکذیب شد

علی اکبر طاهری جدایی کریم باقری از پرسپولیس را شایعه دانست.
خبر جدایی کریم باقری از پرسپولیس تکذیب شد

مرجع سلامتی

نخبگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author