خاکزاد: امروز رسول تیم را تمرین می‌دهد/ تکذیب شایعه برکناری خطیبی از ماشین‌سازی

خاکزاد: امروز رسول تیم را تمرین می‌دهد/ تکذیب شایعه برکناری خطیبی از ماشین‌سازی
سرپرست تیم ماشین‌سازی شایعه برکناری رسول خطیبی را قویا تکذیب کرد.

خاکزاد: امروز رسول تیم را تمرین می‌دهد/ تکذیب شایعه برکناری خطیبی از ماشین‌سازی

سرپرست تیم ماشین‌سازی شایعه برکناری رسول خطیبی را قویا تکذیب کرد.
خاکزاد: امروز رسول تیم را تمرین می‌دهد/ تکذیب شایعه برکناری خطیبی از ماشین‌سازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author