خانزاده: در فولاد نمی‌مانم

خانزاده: در فولاد نمی‌مانم
خانزاده می‌گوید من کم‌تر از 50 درصد از فولاد پول گرفته‌ام و منتظرم فولادی‌ها مابقی قراردادم را بدهند تا با خاطره‌ای خوش این تیم را ترک کنم.

خانزاده: در فولاد نمی‌مانم

خانزاده می‌گوید من کم‌تر از 50 درصد از فولاد پول گرفته‌ام و منتظرم فولادی‌ها مابقی قراردادم را بدهند تا با خاطره‌ای خوش این تیم را ترک کنم.
خانزاده: در فولاد نمی‌مانم

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author