خاطره علی پروین از یک عکس تاریخی/هی می گفتن من تیمو می برم تپه یا رو پله!

خاطره علی پروین از یک عکس تاریخی/هی می گفتن من تیمو می برم تپه یا رو پله!
چهره محبوب فوتبال ایران می گوید اگر تمریناتش سنتی بود چطور ایران را قهرمان آسیا کرد؟

خاطره علی پروین از یک عکس تاریخی/هی می گفتن من تیمو می برم تپه یا رو پله!

چهره محبوب فوتبال ایران می گوید اگر تمریناتش سنتی بود چطور ایران را قهرمان آسیا کرد؟
خاطره علی پروین از یک عکس تاریخی/هی می گفتن من تیمو می برم تپه یا رو پله!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author