خاطره خوبی از بازی‌های قم ندارم/ فرکی: استقلال نیاز به زمان دارد

خاطره خوبی از بازی‌های قم ندارم/ فرکی: استقلال نیاز به زمان دارد
سرمربی سایپا معتقد است تیم‌هایی که تغییرات زیادی داشتند نیاز به زمان دارند تا شکل واقعی خود را پیدا کنند.

خاطره خوبی از بازی‌های قم ندارم/ فرکی: استقلال نیاز به زمان دارد

سرمربی سایپا معتقد است تیم‌هایی که تغییرات زیادی داشتند نیاز به زمان دارند تا شکل واقعی خود را پیدا کنند.
خاطره خوبی از بازی‌های قم ندارم/ فرکی: استقلال نیاز به زمان دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author