خاطره حسن روشن از روزهایی که حجازی استرس می‌گرفت

خاطره حسن روشن از روزهایی که حجازی استرس می‌گرفت
حسن روشن می‌گوید به‌خاطر گلی که به استرالیا زد، ماشینش را پلاک کردند.

خاطره حسن روشن از روزهایی که حجازی استرس می‌گرفت

حسن روشن می‌گوید به‌خاطر گلی که به استرالیا زد، ماشینش را پلاک کردند.
خاطره حسن روشن از روزهایی که حجازی استرس می‌گرفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author