خاطره حسن روشن از روزهایی که حجازی استرس می گرفت

خاطره حسن روشن از روزهایی که حجازی استرس می گرفت
روشن می گوید به خاطر گلی که به استرالیا زد ماشینش را پلاک کردند.

خاطره حسن روشن از روزهایی که حجازی استرس می گرفت

روشن می گوید به خاطر گلی که به استرالیا زد ماشینش را پلاک کردند.
خاطره حسن روشن از روزهایی که حجازی استرس می گرفت

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author