خاطره جواد زرینچه از یک عکس معروف

خاطره جواد زرینچه از یک عکس معروف
زرینچه می گوید در بازی استرالیا روی نیمکت تیم ملی حرف هایی با نامجومطلق زده.

خاطره جواد زرینچه از یک عکس معروف

زرینچه می گوید در بازی استرالیا روی نیمکت تیم ملی حرف هایی با نامجومطلق زده.
خاطره جواد زرینچه از یک عکس معروف

label, , , , , , , , , , , ,

About the author