حمایت از تولید کننده اولویت دولت است

حمایت از تولید کننده اولویت دولت است
مشاور وزیر صنعت معدن تجارت گفت: حمایت از تولید کننده و صنعتگر در هر زمینه ای اولویت دولت است.
۱۹:۱۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


حمایت از تولید کننده اولویت دولت است

مشاور وزیر صنعت معدن تجارت گفت: حمایت از تولید کننده و صنعتگر در هر زمینه ای اولویت دولت است.
۱۹:۱۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


حمایت از تولید کننده اولویت دولت است

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author