حسین خانی؛ مرد اول میانه میدان مسی ها

حسین خانی؛ مرد اول میانه میدان مسی ها
کاپیتان با تجربه مس کرمان مرد اول جنگهای میانه میدان با هافبکهای استقلال بود.

حسین خانی؛ مرد اول میانه میدان مسی ها

کاپیتان با تجربه مس کرمان مرد اول جنگهای میانه میدان با هافبکهای استقلال بود.
حسین خانی؛ مرد اول میانه میدان مسی ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author