حسن زاده: از دوماه قبل می دانستیم چه خبر است/ میثاقیان به هر تیمی می‌رود قول قهرمانی می‌دهد

حسن زاده: از دوماه قبل می دانستیم چه خبر است/ میثاقیان به هر تیمی می‌رود قول قهرمانی می‌دهد
مالک باشگاه خونه به خونه بابل می گوید میثاقیان به هر تیمی که می رود قول لیگ برتری شدن شدن می دهد، اما او به تیم شهر خود رحم نکرد چه برسه به تیم های دیگر!

حسن زاده: از دوماه قبل می دانستیم چه خبر است/ میثاقیان به هر تیمی می‌رود قول قهرمانی می‌دهد

مالک باشگاه خونه به خونه بابل می گوید میثاقیان به هر تیمی که می رود قول لیگ برتری شدن شدن می دهد، اما او به تیم شهر خود رحم نکرد چه برسه به تیم های دیگر!
حسن زاده: از دوماه قبل می دانستیم چه خبر است/ میثاقیان به هر تیمی می‌رود قول قهرمانی می‌دهد

روزنامه قانون

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author