حسرت ابدی برای خوان فران(عکس)

حسرت ابدی برای خوان فران(عکس)
فران که در یک هشتم نهایی توانسته بود پنالتی سرنوشت ساز را برابر آیندهوون تبدیل به گل کرده و اتلتیکو را به یک چهارم برساند، امشب در فینال، مهمترین پنالتی زندگیش را از دست داد تا جام برود روی دست های سرخیو راموس.

حسرت ابدی برای خوان فران(عکس)

فران که در یک هشتم نهایی توانسته بود پنالتی سرنوشت ساز را برابر آیندهوون تبدیل به گل کرده و اتلتیکو را به یک چهارم برساند، امشب در فینال، مهمترین پنالتی زندگیش را از دست داد تا جام برود روی دست های سرخیو راموس.
حسرت ابدی برای خوان فران(عکس)

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author