حریرچی: روستای بدون پزشک نداریم

حریرچی: روستای بدون پزشک نداریم
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه روستای بدون پزشک نداریم، گفت: از پرداخت‌های غیرقانونی در بیمارستان‌های دولتی تا ۹۹ درصد جلوگیری شده است.
۲۲:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


حریرچی: روستای بدون پزشک نداریم

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه روستای بدون پزشک نداریم، گفت: از پرداخت‌های غیرقانونی در بیمارستان‌های دولتی تا ۹۹ درصد جلوگیری شده است.
۲۲:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


حریرچی: روستای بدون پزشک نداریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author