حرف های جالب ستاره اسبق استقلال درباره فرهاد مجیدی و رحمتی

حرف های جالب ستاره اسبق استقلال درباره فرهاد مجیدی و رحمتی
طمجید نامجو مطلق روزی روزگاری ستاره استقلال بود و حالا مربیگری می کند.

حرف های جالب ستاره اسبق استقلال درباره فرهاد مجیدی و رحمتی

طمجید نامجو مطلق روزی روزگاری ستاره استقلال بود و حالا مربیگری می کند.
حرف های جالب ستاره اسبق استقلال درباره فرهاد مجیدی و رحمتی

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author