حرف مردم درباره مسائل کشور

حرف مردم درباره مسائل کشور
تقسیم مسایل و مشکلات کشور به اصلی و فرعی یکی از اصول اصلی مدیریت است. اشتباه در این تقسیم بندی ضربات جبران ناپذیری را بر جا خواهد گذاشت.
۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


حرف مردم درباره مسائل کشور

تقسیم مسایل و مشکلات کشور به اصلی و فرعی یکی از اصول اصلی مدیریت است. اشتباه در این تقسیم بندی ضربات جبران ناپذیری را بر جا خواهد گذاشت.
۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


حرف مردم درباره مسائل کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author