حربه سرمربی پرتغالی برای گوشزد کردن نکته مهم به تاج!

حربه سرمربی پرتغالی برای گوشزد کردن نکته مهم به تاج!
“هیچ‌گاه ارزش مدیریت خود را وقتی بهترین امکانات را در اختیار دارید، نسنجید!” کی‌روش با این جمله کنایه آمیز توانایی‌های مدیریت جدید فدراسیون را به چالش کشیده است.

حربه سرمربی پرتغالی برای گوشزد کردن نکته مهم به تاج!

“هیچ‌گاه ارزش مدیریت خود را وقتی بهترین امکانات را در اختیار دارید، نسنجید!” کی‌روش با این جمله کنایه آمیز توانایی‌های مدیریت جدید فدراسیون را به چالش کشیده است.
حربه سرمربی پرتغالی برای گوشزد کردن نکته مهم به تاج!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author