حد هر چیزی باید رعایت شود/ افاضلی: همه فیش‌ها باید منتشر شود

حد هر چیزی باید رعایت شود/ افاضلی: همه فیش‌ها باید منتشر شود
افاضلی در پاسخ به سوالی در مورد انتشار مبلغ قراردادها در وب‌سایت سازمان لیگ گفت: به نظر من این کار در حال حاضر اتفاق افتاده و به هرحال انتشار این مبالغ واکنش‌هایی را هم در سطح جامعه همراه داشته است.

حد هر چیزی باید رعایت شود/ افاضلی: همه فیش‌ها باید منتشر شود

افاضلی در پاسخ به سوالی در مورد انتشار مبلغ قراردادها در وب‌سایت سازمان لیگ گفت: به نظر من این کار در حال حاضر اتفاق افتاده و به هرحال انتشار این مبالغ واکنش‌هایی را هم در سطح جامعه همراه داشته است.
حد هر چیزی باید رعایت شود/ افاضلی: همه فیش‌ها باید منتشر شود

label, , , , , , , , , , ,

About the author