حتی یک تشکر هم از ما نکردند؛/ علی‌عسگر: شخصا دیگر به تمرینات نمی روم

حتی یک تشکر هم از ما نکردند؛/ علی‌عسگر: شخصا دیگر به تمرینات نمی روم
حمید علی عسگر بازیکن تیم سیاه‌جامگان از مشکلات مالی این تیم گله مند است و می گوید که حتی طلب سال گذشته را هم نگرفته است.

حتی یک تشکر هم از ما نکردند؛/ علی‌عسگر: شخصا دیگر به تمرینات نمی روم

حمید علی عسگر بازیکن تیم سیاه‌جامگان از مشکلات مالی این تیم گله مند است و می گوید که حتی طلب سال گذشته را هم نگرفته است.
حتی یک تشکر هم از ما نکردند؛/ علی‌عسگر: شخصا دیگر به تمرینات نمی روم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author