حبس ابد برای عالی ترین مقام نظامی چینی

حبس ابد برای عالی ترین مقام نظامی چینی
دادگاه چین، عالی ترین مقام نظامی این کشور را به جرم فساد مالی به حبس ابد محکوم کرد.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


حبس ابد برای عالی ترین مقام نظامی چینی

دادگاه چین، عالی ترین مقام نظامی این کشور را به جرم فساد مالی به حبس ابد محکوم کرد.
۰۷:۳۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


حبس ابد برای عالی ترین مقام نظامی چینی

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author