حافظی: ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، پوچ و عوام فریبانه است

حافظی: ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، پوچ و عوام فریبانه است
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، ادعای پوچ و عوام فریبانه است، گفت: اگر مدعی شفافیت مالی هستید مصادیق آن را بگویید.

حافظی: ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، پوچ و عوام فریبانه است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، ادعای پوچ و عوام فریبانه است، گفت: اگر مدعی شفافیت مالی هستید مصادیق آن را بگویید.
حافظی: ادعای شفافیت مالی در شهرداری تهران، پوچ و عوام فریبانه است

خرید رنک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author