حاشیه‌های لیگ کمتر شده است/ کشاورز: از پاداشمان مالیات کم شد

حاشیه‌های لیگ کمتر شده است/ کشاورز: از پاداشمان مالیات کم شد
کاپیتان تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان می گوید با توجه به برگزاری جام جهانی و توجه بیش از پیش رسانه‌ها به فوتسال حواشی این رشته در لیگ کم شده است.

حاشیه‌های لیگ کمتر شده است/ کشاورز: از پاداشمان مالیات کم شد

کاپیتان تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان می گوید با توجه به برگزاری جام جهانی و توجه بیش از پیش رسانه‌ها به فوتسال حواشی این رشته در لیگ کم شده است.
حاشیه‌های لیگ کمتر شده است/ کشاورز: از پاداشمان مالیات کم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author